หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๘
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 14:10:29

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕ต๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยโดยฝ่ายบริการการศึกษา จัดประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้กับหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลั