หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมอบรม "เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
เข้าร่วมอบรม "เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-23 13:54:19

เข้าร่วมอบรม "เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" 

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม "เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ในกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ และระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet 

ขอบคุณภาพ: อาสิรา ดิษยกุลกิจ/จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #EdPEx