หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-23 16:05:55

ประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับทราบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ รอบที่ ๒ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet 

www.grad.ssru.ac.th 

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย