หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-22 10:47:14

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่น 10 ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  "เรื่อง : การสลับภาษาในบทสนทนาภาษาเขมรถิ่นไทยในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 

#บัณฑิตวิทยาลัย 

#สาขาภาษาศาสตร์สวนสุนันทา

#SSRU

#suwareeyo

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/c04

https://ssru.ac.th/

https://grad.ssru.ac.th/home