หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางวรรณปรียา โลหะวัฒนะกุล"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางวรรณปรียา โลหะวัฒนะกุล"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-21 11:35:59

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางวรรณปรียา  โลหะวัฒนะกุล  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5334519359931982/5334515726599012/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th