หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-12 15:42:39

ขอแสดงความยินดีกับ พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ)

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ

เรื่อง "พุทธธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง:

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

ในวันที่ 20 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 2153