หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-12 15:42:21

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ

เรื่อง "อุเบกขากับปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง:

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

ในวันที่ 20 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 2153