หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ คุณณรงค์ อนุรักษ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ คุณณรงค์ อนุรักษ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-12 15:42:04

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารภาพลักษณ์ของกลุ่มสตรีข้ามเพศในประเทศไทย” ของนายณรงค์ อนุรักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระเบียบวิธีวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา