หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 10:31:16

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕