หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 10:26:20

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕