หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 10:24:25

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ ประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3