หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณศาสวัต มูลสถาน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณศาสวัต มูลสถาน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-12 15:41:06

ขอแสดงความยินดีกับคุณศาสวัต มูลสถาน

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ

เรื่อง "รักเพื่อนบ้านตามทรรศนะปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง

: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

ในวันที่ 9 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 2157