หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ พระมหาสุริยา สุเมโธ (ด้วงติลี) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ พระมหาสุริยา สุเมโธ (ด้วงติลี) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-12 15:40:37

ขอแสดงความยินดีกับพระมหาสุริยา สุเมโธ (ด้วงติลี)

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที่สอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ

เรื่อง "ทศพิธราชธรรม : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

ในวันที่ 8 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 2154