หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณยุทธภัณฑ์ พินิจ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณยุทธภัณฑ์ พินิจ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-12 15:40:21

ขอแสดงความยินดีกับคุณยุทธภัณฑ์ พินิจ

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที่สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

ในหัวข้อเรื่อง "การปลูกฝังหลักจริยธรรมคริสเตียนตามแนวคิดปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง : 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน"

ในวันที่ 8 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 2154