หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ "คุณธีระวิทย์ วงศ์เพชร” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ "คุณธีระวิทย์ วงศ์เพชร” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-08-21 15:44:19

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณธีระวิทย์  วงศ์เพชร” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง " ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563