หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสิริพร ป้อมจัตุรัส
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสิริพร ป้อมจัตุรัส

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-21 09:25:33

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสิริพร ป้อมจัตุรัส นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันการค้นคว้าอิสระ” ณ ห้องประชุมออนไลน์ google meet

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5568229913227591/5568227936561122/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th