หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้นำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้นำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-21 20:09:12

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวกิตติภา  หิมพานต์ และนางสาว พัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้นำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร และ ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร เป็นคณะกรรมการภายนอกให้ข้อเสนอแนะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.linguistics.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#สาขาภาษาศาสตร์สวนสุนันทา

#suwareeyo

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #บัณฑิตวิทยาลัย