หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ นำเสนอสรุป ๓ บท
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ นำเสนอสรุป ๓ บท

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-12-21 20:05:50

สาขาวิชาภาษาศาสตร์

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวกิตติภา  หิมพานต์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ นำเสนอสรุป ๓ บท เพื่อขอคำแนะนำต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชลธิชา สุดมุข ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง ผศ.ดร. สุวรีย์  ยอดฉิม ก่อนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ๓ บทต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป เป็นงานวิจัยด้านการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ของคณะศึกษาศาสตร์โดยใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เป็นฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.linguistics.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#สาขาภาษาศาสตร์สวนสุนันทา

#suwareeyo

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #บัณฑิตวิทยาลัย