หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ คุณณัฎฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตร ปร.ด. การบริหารการพัฒนา
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ คุณณัฎฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตร ปร.ด. การบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-03-10 15:02:41

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณณัฎฐชัย  เอกนราจินดาวัฒน์"

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จังหวัดแพร่" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563