หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการต่างๆ
โครงการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-20 13:11:14

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ กองคลังจึงจัดทำโครงการฝึกอบรเชิงปฏิบัติการต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่สนใจทั่วไป ดังนี้  

     ๑. หลักสูตร "แนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบและศึกษาข้อสังเกตแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/8gZQpybKCfRxnbs5A

     ๒. หลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างบำเหน็จ บำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ"

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/yKcwQaVhKQ2Sf36Q6

     ๓. หลักสูตร "การจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีภาครัฐอย่างมืออาชีพ เพื่อป้องกันความพิดพลาดไม่ให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/8gZQpybKCfRxnbs5A

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5449991988384718/5449991701718080

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th