หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์
รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-20 11:07:27

วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวจิราพร สุขกรง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์  โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม และ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5449628695087714/5449627515087832/

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view

https://ssru.ac.th/

https://grad.ssru.ac.th/home