หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ประมวลภาพ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางสาวชิสา กันยาวิริยะ และ นางสิรินทร์ กันยาวิริยะ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ประมวลภาพ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางสาวชิสา กันยาวิริยะ และ นางสิรินทร์ กันยาวิริยะ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-10 17:27:58

ประมวลภาพ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางสาวชิสา กันยาวิริยะ และ นางสิรินทร์  กันยาวิริยะ  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

*** คณะกรรมการสอบประกอบด้วย ***

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ


www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th