หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อมการใช้ระบบ I-Thesis ครั้งที่ 1
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อมการใช้ระบบ I-Thesis ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-09 16:55:05

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมการนำระบบ I-Thesis มาใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนจากบริษัทเข้าร่วมประชุมหารือ