หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายวัชรพล บุษมงคล
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายวัชรพล บุษมงคล

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-18 10:44:07

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายวัชรพล  บุษมงคล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5558555690861680/5558554467528469/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th