หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-10-17 15:20:57

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งตอบคำถามสัมภาษณ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet


Facebook: GRAD SSRU