หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ทำความร่วมมือ กับ บริษัทรันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมพัฒนาและผลิตบัณฑิต ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานอุตสาหกรรมอย่างเชี่ยวชาญ
“สวนสุนันทา” ทำความร่วมมือ กับ บริษัทรันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมพัฒนาและผลิตบัณฑิต ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานอุตสาหกรรมอย่างเชี่ยวชาญ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-09-19 10:51:37

“สวนสุนันทา” ทำความร่วมมือ  กับ บริษัทรันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

ร่วมพัฒนาและผลิตบัณฑิต ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานอุตสาหกรรมอย่างเชี่ยวชาญ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ  ร่วมกับ Mr.Song Wenxiang กรรมการผู้รับมอบอำนาจ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วันที่ 16 กันยายน 2565) 

โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเป็นเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร แลกเปลียนและพัฒนาบุคลากร ประสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน สนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยัง ร่วมพัฒนาและผลิตบัณฑิต ให้สามารถประกอบวิชาชีพ พร้อมทำงานและเข้าสู่ตลาดงานอุตสาหกรรมอย่างเชี่ยวชาญ 

ธนัญภรณ์ คงขาว : รายงาน

สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th