หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาณิสรา บุษราตระกูล
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาณิสรา บุษราตระกูล

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 11:14:38

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสาวปาณิสรา  บุษราตระกูล  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304868622897056/5304861336231118/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th