หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ พระศรัญย์ ช้างกุล
ขอแสดงความยินดีกับ พระศรัญย์ ช้างกุล

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-15 11:07:23

ขอแสดงความยินดีกับ "พระนักศึกษา” พระศรัญย์  ช้างกุล  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5304851676232084/5304845016232750/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th