หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-11-15 10:55:43

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรูปแบบออนไลน์ google meet

ที่มา: อาสิรา ดิษยกุลกิจ /ถ่ายภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย