หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-15 14:31:25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA

     วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA" โดยดร.พลอยทราย  โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปกล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณ์ AUN QA และ การจัดทำหลักสูตรและบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์AUN QA  ให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

Cr. สมฤดี แสงสุรีย์กุลกิจ/เพ็ญพักตร์ สว่าง/ญาณิภัส หนูคง  /ถ่ายภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #AUNQA #ประกันคุณภาพ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02PrCe3Wj4h8pEJB2xa2Pc4DjvxZn6uBvTXdbSUn1rTWXFTbyRRbAqTp4AN6zt1NDkl