หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-15 14:29:19

ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖

     วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิยาลัย พร้อมด้วย ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖  เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet  จัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02W3Pn663p6ti6c9kNYP7bB4CFMnvpXumG9iXX2bMoDu2jexc9tGKLT435XnUvK1hfl