หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสาร ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสาร ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 11:55:00

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ในโครงการ คลินิกวิทยานิพนธ์ ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิชาวิทยานิพนธ์ 1 เป็นวิทยากรหลัก ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15:00 น ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล