หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บรรยายหัวข้อ “ผลกระทบของการสื่อสารในยุคดิจิทัล”
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บรรยายหัวข้อ “ผลกระทบของการสื่อสารในยุคดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 11:51:09

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายหัวข้อ “ผลกระทบของการสื่อสารในยุคดิจิทัล” ในรายวิชา MPC5102 นวัตกรรมการสื่อสาร (Commication Innovation) ให้กับนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา