หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 11:47:50

วันที่ 8 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้

1. รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ

2. อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก กรรมการ

3. อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ กรรมการ

4. คุณพิบูลย์ พูม่วง เลขานุการ

5. นางกมลกัญจน์ แตงทับทิม เลขานุการ

6. ว่าที่ ร.ต.รชต สุขศุภชัย เลขานุการ

คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อควรพัฒนาแก่บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะนำไปพัฒนาการบริหารงานต่อไป