หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม Ph.D. สัมพันธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
กิจกรรม Ph.D. สัมพันธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 11:46:33

กิจกรรม Ph.D. สัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563

โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรฯ/ผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิด/ต้อนรับนักศึกษา