หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ "คุณจักรพันธ์ จันทรัศมี” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ "คุณจักรพันธ์ จันทรัศมี” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 13:20:46

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณจักรพันธ์ จันทรัศมี”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา" 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563