หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ "คุณสุพัตรา ไชยวงค์ญาติ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ "คุณสุพัตรา ไชยวงค์ญาติ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 13:21:06

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสุพัตรา ไชยวงค์ญาติ”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "รูปแบบการตัดสินใจทำศัลยกรรมความงามของผู้หญิงไทย" 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563