หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ "คุณสวิตตา อภิกฤษฎาวานิช” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ "คุณสวิตตา อภิกฤษฎาวานิช” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 13:21:33

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสวิตตา อภิกฤษฎาวานิช”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "ภาวะผู้นำแบบมอบอำนาจ การเสริมอำนาจเชิงจิตวิทยา การเสริมอำนาจในที่ทำงาน และวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานจัดทำบัญชี" 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563