หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของคุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของคุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-02 11:13:18

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563