หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 10:57:39

วันที่ 29 และ 31 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
   รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน ประธานกรรมการ
   ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ กรรมการ
   ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด กรรมการ
   คุณปาริฉัตร จันทร์นวล เลขานุการ

โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป