หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 10:57:00

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้

   รศ.ดร.มานพ นักการเรียน ประธานกรรมการ
   อ.ดร.มานิต บุญประเสริฐ กรรมการ
   อ.ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร กรรมการ
   นางชนิดา ชิราพฤกษ์ เลขานุการ

โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป