หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 10:56:07

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้

   รศ.ดร บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ
   รศ.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ กรรมการ
   อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก กรรมการ
   น.ส.ดาราวรรณ พวงบุบผา เลขานุการ

โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป