หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายปรีชา ไข่แก้ว
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายปรีชา ไข่แก้ว

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-14 10:00:04

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายปรีชา ไข่แก้ว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 ร่วมกับ ห้องประชุมออนไลน์ google meet 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5544816338902282/5544815262235723/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th