หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายปพน วงศ์ตระกูล
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายปพน วงศ์ตระกูล

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-14 09:50:54

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายปพน วงศ์ตระกูล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5544796032237646/5544794422237807/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th