หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ พ.ต.ท.ก้องพบ ม่วงกุล (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ พ.ต.ท.ก้องพบ ม่วงกุล (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-03-14 16:18:14

????ขอแสดงความยินดีกับ 1️⃣ พ.ต.ท.ก้องพบ ม่วงกุล  นักศึกษา รุ่นที่ 18 

✅ผ่านการสอบป้องกันการค้นค้วาอิสระ  เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจพยานหลุกฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการสอบประกอบด้วย

1. พล.ต.ต.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร     ประธานกรรมการ

2. ดร.สมชาติ เกตุพันธ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. รศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ     กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4. ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล     กรรมการและเลขานุการ

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU