หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 10:50:20

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร โดยมี รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
   รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประธานกรรมการ
   ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา กรรมการ
   ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ กรรมการ
   น.ส.เกศิณี นิธิสิริประไพ เลขานุการ

โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป