หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 10:50:07

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้

   รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี ประธานกรรมการ

   ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ กรรมการ

   ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ กรรมการ

   น.ส.จิราพร ทำโย เลขานุการ

โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป