หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:22:32

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นางสาวณัฐริกานต์ แก้วโกลฐาฏ์ และนายอานุภาพ คีรีพัฒน์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕