หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-11-13 15:59:22

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

Cr. อาสิรา ดิษยกุลกิจ /ถ่ายภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา