หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-11-13 16:46:33

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕  และในรูปแบบออนไลน์ google meet 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา